ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

   พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ 

เลขที่ 123  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

 Email: Dsidkku@gmail.com
Facebook Page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ,kkudsid

Website: https//dsid.satit.kku.ac.th

สัญลักษณ์ คือ "ตราพระธาตุพนม" เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและปีที่ก่อตั้ง
ฝั่งซ้ายปี ค.ศ.2017 ฝั่งขวาปี พ.ศ.2560 ล้อมรอบด้วยวงกลมที่มีตัวอักษร KHON KAEN UNIVERSITY 
DEMONSTRATION SCHOOL INTERNATIONAL DIVISION

อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

สีประจำโรงเรียน คือ สีอิฐ (ดินแดง)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    คือ   ต้นกัลปพฤกษ์

 

คำขวัญโรงเรียน       “คุณธรรมนำปัญญา   มีพลานามัย   วินัยมั่นคง ดำรงสังคมประชาธิปไตย  ใฝ่หาความรู้   มุ่งสู่สากล”


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นแหล่งทดลองและวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา อุปกรณ์การสอน และหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ อันจะช่วยส่งเสริมและปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

          2. เพื่อเป็นแหล่งทดลองวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

          3. เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้สังเกตการเรียนการสอน สังเกตพฤติกรรมของเด็ก และสังเกตการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ โดยโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะมีหน้าที่ร่วมผลิตบัณฑิต

          4. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และสาธิตงานการศึกษาแก่ครูประจำการ นักบริหารการศึกษา และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          5. เพื่อให้การศึกษาอบรม แก่กุลบุตรกุลธิดาตามระดับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน ส่งเสริมให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อันจะช่วยให้เป็นพลเมืองดี


วิสัยทัศน์:
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์  เพื่อสร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ


ปรัชญา:
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยึดถือแนวความเชื่อที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ด้วยการศึกษา และเคารพในคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล”  ดังนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จะต้องเริ่มที่การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดคือ“การพัฒนาให้ประชาชนรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต”


พันธกิจ:
           1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            2.  พัฒนาการศึกษาแบบก้าวกระโดด สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีความรู้เท่าทันวิทยาการปัจจุบัน และอนาคตอย่างมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน

            3.  พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งนำไปสู่การศึกษา
เพื่อสังคม

            4.  เน้นจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปประยุกต์ต่อยอดในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเป็นพลโลก 

            5. สนับสนุน และร่วมผลิตครูมืออาชีพ


เพลงประจำสถาบัน

      เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิต ฯ เพลงสถาบัน คำร้อง/ทำนอง เจนวิทย์ พิทักษ์

เนื้อเพลง

มาพวกเราร่วมรักสามัคคี

ให้ถิ่นนี้เลื่องชื่อระบือไกล

ให้ชื่อเสียงก้องนามและสดใส

ให้เลื่องลือชื่อสาธิตของเรา

ให้พวกเราเลือดสีเทาจงมาร่วมกัน

เพื่อสร้างสรรค์การงานให้ก้าวไกล

เพื่อชื่อเสียงสีเทาเราคงไว้ รวมใจ รวมรักสามัคคี

* ยามเราจากไกล….ฝากใจไว้มั่น

คงมีสักวันได้กลับมาเยือน

เลือดสาธิตรักมั่นหาใดเหมือน

รักเพื่อนรักพี่น้องของเรา (ซ้ำ*)