• ...

    ศึกษาดูงานจาก Tokyo Gakugei และ Osaka kyoiku university Japan

    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Osaka kyoiku university Japan เพื่อศึกษาดูงาน กิจกรรมการสอน และบริบทของโรงเรียน โดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนาน..