โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
_________________________________________________________________

โทร. 085-003-3504

_________________________________________________________________
e-mail: Dsidkku@gmail.com
_________________________________________________________________
facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ,kkudsid
_________________________________________________________________