พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น