• ...

    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้

    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้  โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะ..