• ...

  ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"

    ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"     วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนคณาจารย์ ..

 • ...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้  โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะ..

 • ...

  KG CAMP

    KG2 CAMP เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  จัดกิจกรรมค่าย KG 2 (ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษา การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมความเพื่อเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเข้าฐานต่าง ๆ ได้แก่ Magic M..

 • ...

  KKUDSID TALENT CONTEST

  KKUDSID TALENT CONTEST เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  จัดกิจกรรม KKUDSID TALENT CONTEST เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี ร้องเพลง เล่นมายากล รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ( Let's talk sc..

 • ...

  Certificate Presentation for Kindergarten 2 Academic Year 2020

    Certificate Presentation for Kindergarten 2 Academic Year 2020       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563   Congratulat..

 • ...

  WORLD STORY DAY

  WORLD STORY DAY   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้มีการจัดกิจกรรม WORLD STORY DAY  เพื่อให้นักเรียนได้แบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือหรือนิทานที่ตนเองชอบ ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก และส่งเสริมนักเรียนให้รักการอ่าน เรียนรู้ที่จะค้นคว้าเรื่องราวใหม่ ๆ อยู่เสมอ&n..

 • ...

  INNOVATION DAY

     INNOVATION DAY    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  จัดกิจกรรม INNOVATION DAY เพื่อนำเสอนผลงานสร้างสรรค์ส่งเสริมความเป็นนวัตกร ฝึกความกล้าแสดงออกและการทำงานเป็นทีมของนักเรียน   ..

 • ...

  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับอนุบาลศึกษา KG1 ณ Inspiring Farm

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ  Inspiring Farm   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับอนุบาลศึกษา KG1  ณ  Inspiring Farm โดยนักเรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการลงมือทำกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ การนั่งรถชมฟาร์ม การระบายกระถ..