การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้
1 เมษายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล


เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้  โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  นายสถิตย์  แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล