KG CAMP
29 มีนาคม 2564

 

KG2 CAMP


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  จัดกิจกรรมค่าย KG 2 (ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษา การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมความเพื่อเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเข้าฐานต่าง ๆ ได้แก่ Magic Milk, How to Hollywood และ Fruity Smoothy