กำหนดการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ปีการศึกษา 2564
4 ตุลาคม 2564

 

หมายเหตุ วันที่ 13 และ 22 ตุลาคม หยุดตามวันหยุดราชการ