แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท )
1 พฤศจิกายน 2564

แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท )
คู่มือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษา 2,000 บาท http://shorturl.at/fwDS2


 

กำหนดการและการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือ ด้านการศึกษาจากรัฐบาล 2,000 บาท