เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของรัฐบาล 2,000 บาท
18 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ขณะนี้ทางกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือ ด้านการศึกษาของรัฐบาล 2,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบบัญชีที่ลงทะเบียน หากยังไม่ได้รับให้ติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่อาจารย์ประจำชั้น