ทรัพยากรโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม มีจำนวนอาคารหลายลักษณะดังนี้

          1) อาคารเรียนที่มีลักษณะเหมือนบ้าน มีห้องน้ำในตัวเรียกว่า ยูนิท ได้แก่ ยูนิท เอ 1, เอ 2, บี 1,บี 2, ซี 1, ซี 2, และอาคารห้องสมุด รวม 7 ยูนิท

          2) อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง ได้แก่ อาคารทองกวาวภิรมย์ เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น มียูนิทดี 1 ดี 2 อี 1 และอี 2 นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องโสตทัศนูปกรณ์ - อาคารแก้วกระเบา เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น มียูนิทเอฟ 1 และเอฟ 2 นอกจากนี้ ยังมีห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ดนตรีสากล ดนตรีไทย ห้องเรียนญี่ปุ่นศึกษา ห้อง ICT และห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศ

          3) อาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว ได้แก่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ และสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์

          4) โรงอาหาร เป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่

          5) อาคารพลศึกษา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของโรงเรียน ใช้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาของทุกยูนิท และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ

          6) อาคารธุรการ เป็นอาคารที่เป็นที่ทำงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธุรการ นอกจากนี้ยังมีห้องนันทนาการ ห้องเกียรติยศ ห้องพยาบาล และห้องประชุมเล็ก

          7) ศาลาพักผู้ปกครอง 2 หลัง

          8) ศาลาอเนกประสงค์ 2 หลัง ได้แก่ ศาลารมย์และศาลาอเนกประสงค์ข้างอาคารพลศึกษา

          9) ศาลาการงานอาชีพและเทคโนโลยี